Intézményi tájékoztató

Kategória: Eötvös hírek, 2020. május 26., kedd

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

● A „Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről” c. határozatával az Eötvös Gyakorlóiskolában is érvénybe lépő „tantermen kívüli, digitális munkarend” bevezetését követően a 2019-2020-as tanév II. félévének szorgalmi időszakában 2020. március 16-tól az iskolának, a diákoknak és közvetve a szülőknek a korábban megszokottakhoz képest sajátos feltételek, körülmények és rend szerint kellett teljesíteni kötelességüket és elvégezni a feladataikat az elmúlt közel két és fél hónap alatt! Nem volt egyszerű! Mindez komoly kihívást jelentett mindannyiunk számára, amelynek mind az iskola és pedagógusai, dolgozói, mind a diákok és nem utolsósorban a szülők is igyekeztek úgy megfelelni és helytállni, ami megfelel az Eötvös Gyakorlóiskola szellemiségének és jó hírnevének egyaránt. Köszönet érte mindenkinek!

● A digitális munka- és tanrend, a távoktatás rendje e tanév szorgalmi időszakának a végéig, 2020. 06. 15-ig tart, ugyanakkor az addig hátralevő időszakban, majd a nyári szünidő, a vakáció júniusi időszakában – részben összefüggően az elmúlt két és fél hónap iskolai világával, történéseivel, de némiképp már a következő tanév megszokott és normális rendben tervezhető iskolai életének is egyfajta előfutáraként – június 02.től olyan részleges változások lesznek az iskolák, így az Eötvös Gyakorlóiskola életében, mindennapjaiban is, amelyek érintik-érinthetik az intézményt, a pedagógusokat és dolgozókat, s nemkülönben a diákokat és közvetve a szülőket egyaránt!

● Erről és ezekről a változásokról és lehetőségekről „A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete az iskolák 2020. júniusi működéséről” c. kormányrendelete rendelkezik az alábbiak szerint:

„A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az iskolák 2020. júniusi működése

1. § (1) Az iskolák – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

(2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

(3) Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.

(4) A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint.

2. Gyermekétkeztetés

2. § Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.”

● A Kormányrendelethez kapcsolódóan az Eötvös Gyakorlóiskola a rendelet 1. és 2. § - ban foglaltakkal összefüggően és ahhoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtja az iskolahasználóknak a diákoknak és szülőknek:

I. EGYÉNI ÉS/VAGY KISCSOPORTOS FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁS SZERVEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE SNI ÉS BTMN BESOROLÁSSAL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMÁRA

A távoktatás fenntartása mellett a június 2 – 15. közötti időszakban kiscsoportos formában felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk az SNI-, BTMN- besorolással rendelkező tanulóink számára. A foglalkozásokat a normál iskolai tanrend alatt kialakított rendszer felzárkóztató, fejlesztő órát tartó pedagógusai tartják, célzottan segítve a tanulási nehézséggel küzdő tanulóinkat a távoktatás időszaka alatt kialakult hátrányok enyhítésében.

Kérjük az érintett tanulókat, ill. szüleiket, hogy a felzárkóztató foglalkozás iránti igényüket e-mailben jelezzék Jenei Andrea igazgatóhelyettes felé (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 2020. május 28. (csütörtök) 14:00 óráig

II. EGYÉNI ÉS/VAGY KISCSOPORTOS FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁS SZERVEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A DIGITÁLIS OKTATÁSBAN ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL VAGY ÖNHIBÁJUKBÓL NEM VAGY NEM KELLŐ AKTIVITÁSSAL RÉSZTVEVŐ TANULÓK SZÁMÁRA

Azoknak a tanulóknak, akik valamely oknál fogva a digitális oktatásban nem tudtak, vagy nem kellő aktivitással vettek részt, a tanév végi optimális értékelés és osztályzás érdekében felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Az osztályfőnökök az osztályban tanító szaktanárok jelzése alapján összegyűjtik az erre vonatkozó információkat, és megküldik az illetékes igazgatóhelyettesnek, 2020. május 27. szerda 9.00-ig. A felzárkóztató foglalkozásokat az érintett szaktanárok kiscsoportos, vagy egyéni foglalkozások keretében 45 perces időtartamban tartják meg, 2020. június 2-től a gyakorlóiskolában. A foglalkozások rendjét a küldött információk alapján az illetékes igazgatóhelyettes állítja össze, és küldi meg az osztályfőnököknek, akik értesítik a szaktanárokat és a tanulókat.

III. EGYÉNI ÉS/VAGY KISCSOPORTOS FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁS SZERVEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ISKOLAHASZNÁLÓI-SZÜLŐI KÉRÉSRE

A fentiekben az I. és II. pontban jelzett és leírt helyzetben levő tanulókon kívül esetében az iskola és pedagógusai által kezdeményezett egyéni és/vagy kiscsoportos felzárkóztató foglalkozáson való részvétel igényét - indokolt és megalapozott esetben - kezdeményezhetik a gyermek, a tanuló szülei is. A szülő/szülők gyermeküknek az egyéni és/vagy kiscsoportos felzárkóztató foglalkozáson való igényét az osztályfőnökök gyűjtik össze, majd az erre vonatkozó információkat továbbítják az illetékes igazgatóhelyettesnek. A felzárkóztató foglalkozásokat az érintett szaktanárok kiscsoportos, vagy egyéni foglalkozások keretében 45 perces időtartamban tartják meg, 2020. június 2-től a gyakorlóiskolában. A foglalkozások rendjét a küldött információk alapján az illetékes igazgatóhelyettes állítja össze, és küldi meg az osztályfőnököknek, akik értesítik a szaktanárokat és a tanulókat.

IV. A TANULÓK FELÜGYELETÉNEK MEGSZERVEZÉSÉVEL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS LEHETŐSÉGEK ÉS INFORMÁCIÓK

A 220/2020. (V. 22.) az iskolák 2020. júniusi működéséről Korm. rendelet alapján az intézményünk 2020. június 2-15. valamint 2020. június 16-26. között naponta 8.00-16.00 óráig minden általános és középiskolás tanuló részére megszervezi a tanulók felügyeletét. Kérjük, hogy igény esetén a letölthető igénylőlap kitöltésével, és annak az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. emailcímre való visszaküldésével szíveskedjenek jelezni. A felügyeletet igénylők részére biztosítjuk az intézményi gyermekétkeztetést, amit szintén az igénylőlapon tudnak jelezni.

A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára fenntartjuk az étkezésigénylés lehetőségét a korábbi feltételek mellett, vagyis a megrendelt étel egyszer használatos edényben lesz elvihető. Átvenni munkanapokon 11.00-13.00 óra között az iskola hátsó, Ószőlő utcai bejáratánál van lehetőség. Kérjük, aki igénybe kívánja venni ezt a szolgáltatást, - azok is, akik áprilistól már eddig is igénybe vették, - a letölthető igénylőlap kitöltésével, az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. emailcímre való visszaküldésével szíveskedjenek jelezni.

Az étkezési térítési díjak változatlanok, vagyis a 2020. január 1-től érvényben levő árak érvényesek. A törvény szerint járó kedvezmények igénybe vehetők.

Az igénylőlap visszaküldésének határideje 2020. május 28. 11.00 óra. A határidő után érkező új igények leadására és az esetleges lemondásra folyamatosan lesz lehetőség, amit naponta 9.00 óráig az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. emailcímre lehet küldeni. A 9.00 óráig beérkezett igények, lemondások a következő munkanaptól érvényesek, a 9.00 óra után érkező igények a második munkanaptól lesznek figyelembe véve.

IGÉNYLŐLAP LETÖLTÉSE

V. AZ ISKOLÁK NYÁRI SZÜNDIDŐBEN SZERVEZHETŐ NAPKÖZIS ÉS „OTTALVÓS” (BENTLAKÁSOS) PROGRAMJAIVAL, A TÁBOROKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újra-nyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről” 3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések 3. § 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak” c. rendelkezése figyelembevételével és az Eötvös Gyakorlóiskola elmúlt években kialakult gyakorlatának és tapasztalatainak felhasználásával június 16 – tól érdeklődés és igény esetén egy-egy hetes turnusokban nyári napközis és bentlakásos (Boldogkőváralja, Sátoraljaújhely, Napkor-Harangod) tematikus táborait – a természetjárástól, a környezetvédelmen, a LEGO játékokon és a robotikán át a közlekedési ismeretekig, az irodalom és történelem, az idegen nyelvek játékos tanulásán keresztül a színház, a fotózás, a művészetek, a sakk és a különböző sporttevékenységek világáig, a gasztronómiáig – egyaránt meg kívánja hirdetni. A nyári napközis programokon és bentlakásos táborokban való részvétellel kapcsolatosan információkat és igényeket az osztályfőnökökön/szervező pedagógusokon keresztül juttatja el az iskola a szülőkhöz, diákokhoz. Előzetes tájékoztatás és információk az iskola honlapjára külön is felkerülnek majd! Kérjük, hogy kísérjék figyelem www.eotvos.nye.hu weblapot!

Iskolavezetés

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel