Diák Egyesület

Kategória: Iskolában működő szervezetek, 2010. november 29., hétfő

Diák Egyesület célja

Az iskolai testneveléshez kapcsolódva járuljon hozzá a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra neveléshez
Egész tevékenységrendszerével szolgálja tagjainak egészséges testi, lelki és szociális fejlődését

E cél érdekében a Diák Egyesület a következő feladatok megvalósítására törekszik:

Biztosítja és bővíti tagjai rendszeres mozgáslehetőségeit.
Különböző sportágakban a diákok érdeklődését és életkori sajátosságait figyelembe véve biztosítja a rendszeres versengés és versenyeztetés lehetőségeit.
A fiatalokat edzettségre, helytállásra, küzdeni tudásra, kitartásra, a szellemi és lelki összpontosítás készségére, a fair-play szellemére neveli.
A tagság érdeklődésének és igényeinek megfelelő sporttanfolyamokat működtet.
Pályázatokon való részvétellel, szponzorok megnyerésével folyamatosan bővíti állami és társadalmi erőforrásait.

A fentieken túl az Egyesület feladatának tekinti, hogy az iskolai oktató-nevelő munkához kapcsolódva a különböző műveltségterületeken hozzájáruljon a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzései kommunikációs és cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. Törekszik arra, hogy a diákok adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulással, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.

Ennek érdekében az Egyesület tevékenységi formái a következőkben összegezhetőek:

A kulturális programok, rendezvények és versenyek szervezésével, lebonyolításával bővíti a tanulók műveltségét, világképét, és hozzájárul a kultúra alapvető eredményeinek megismertetéséhez.
A kulturális és ismeretterjesztő foglalkozások, tanfolyamok és szakkörök szervezésével és lebonyolításával hozzájárul a tehetséggondozáshoz.
Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel