Az Eötvös Gyakorlóiskola nevelési programja

Kategória: Nevelés - oktatás, 2014. január 17., péntek

A gyakorlóiskola szerepe kettős, hiszen felsőoktatási és közoktatási feladatokat is ellát. Jelen körülmények között, közoktatási feladatokra orientáltan működik. Programjaink értékcentrumát, tevékenységrendszerünk súlypontját köznevelési, közoktatási feladataik többsége határozza meg. Értékrendszerünkben az eötvösi hagyományok tükrében mintaiskolai elveket vallunk, és ehhez mérten alakítjuk az intézményi szellemiséget, szervezzük az oktatást. Az Eötvös Gyakorlóiskola szellemiségét tekintve a haladó konzervativizmus elvét valljuk: megőrizni a múlt értékeit, és nyitottság az új kihívások felé.

Kiemelt nevelési elveink:

 • Egységes pedagógiai-nevelési eljárásokon alapuló és az egyenlő bánásmód elvét érvényesítő nevelőmunka. Iskolánk pedagógiai hitvallásából következően valamennyi gyermek és hozzátartozója - színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt - egyenlő.
 • Haladó konzervatív szellemiségű pedagógiai nevelőmunka, egységes magatartás- és viselkedéskultúra kialakítása, mely elősegíti az egyén szocializációját és a személyiség kiteljesedését.
 • Bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt. Együttműködésünk a ránk bízott gyermekekkel és hozzátartozóival a kölcsönös bizalom és a jogszerűség elvei alapján, a gyermek a tanuló érdekében történik.
 • Igényesség, egységes, határozott követelmények támasztása.
 • Integrált, de a gyermekek eltérő érdeklődését és képességeit is figyelembe vevő differenciált oktatás.
 • Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének.
 • Teljes körű egészségfejlesztés, melynek célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelésioktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
 • Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak leküzdésére, ezért az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez.
 • A kiemelkedő képességű tanulók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására.
 • Az iskola hagyományain és az iskolahasználók (diákok/szülők) érdeklődésén, aktív közreműködésén alapuló tartalmas közösségi élet kialakítása.
 • Kölcsönös érdeklődésen és a tevékeny, konstruktív együttműködésen alapuló kapcsolat a szülőkkel.
Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel