Nemzetközi kapcsolatok

Kategória: Iskolánk, 2010. november 15., hétfő

A település és iskola kapcsolatának hagyományai

Az a tény, hogy iskolánk nem az önkormányzat által fenntartott intézmény, nem befolyásolja hátrányosan a településsel és annak környékével való kapcsolatunkat. Tanulóink és tantestületünk tagjai - többségében - nyíregyházi polgárok, természetes tehát, hogy rendszeres és aktív résztvevői vagyunk a városi és városkörnyéki kulturális és sportrendezvényeknek, tanulmányi versenyeknek.
Ilyenek:

 • A város iskolái által meghirdetett, a névadóhoz kapcsolódó rendezvénysorozatok (Móra-napok, Hunyadi Mátyás napok, a Benczúr Gyula Általános iskola versenyei, a Szabó Lőrinc és Zelk Zoltán szavalóverseny)
 • Városi és megyei szervezésű tanulmányi versenyek (Ambrózy Géza matematikaverseny, az Apáczai Csere János Gyakorlóiskola által szervezett helyesírási verseny, idegennyelvi versenyek, sportversenyek, stb.)
 • A nyolcosztályos gimnáziumok területi sport-, kulturális és tanulmányi versenye
 • Iskolánk rendezi évenként a Bereznai Gyula matematikaversenyt a társ-gyakorlóiskolák, a város és a megye 9-14 éves korú tanulóinak.
 • Az Erős várunk a nyelv - megyei anyanyelvápolási versenyt
 • Iskolánk énekkara és néptánccsoportja több városi rendezvényen szerepel rendszeresen (Kodály-megemlékezések, Éneklő Ifjúság mozgalom, Kossuth téri programok), illetve karácsonyi hangversenyt adnak Kemecsén a református templomban.
 • Osztályaink kicsiknek szóló műsort adnak a környék óvodáiban.
 • Iskolánk sok tanulója színház-és hangversenybérlettel rendelkezik

Iskolánk nemzetközi kapcsolatrendszere

Napjaikban már egyáltalán nem meglepő, hogy a felsőoktatási intézmények mellett - a közép- és alapfokú oktatási intézmények, így a mi iskolánk is fontosnak tartja, hogy kapcsolatrendszerében erősítse a határokon túli iskolákkal való együttműködést. Mindennek - a korábbi évtizedek ritkább és földrajzilag behatárolt jellegű kapcsolatépítésein túl - új dimenziókat ad az a lehetőség, hogy Magyarország számára az Európai Unió kapujában nemcsak virtuálisan, hanem valóságban is kitágulnak a határok, bővülnek a lehetőségek.

Az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sokrétű kapcsolatrendszerében is fontos helyet foglal el a nemzetközi kitekintés, az együttműködés lehetőségeinek tervezése és megvalósítása. Hangsúlyt ez az elmúlt években kapott, és különösen intenzívvé vált azután, hogy iskolánk is bekapcsolódott az Európai Uniós oktatási programokba.

Iskolánknak - hasonlóan más oktatási intézményekhez - azelőtt is voltak kapcsolatai külföldi társintézményekkel, mielőtt Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását előkészítő tárgyalások intenzívebbé váltak. Azonban ezek vagy csak egy-egy alkalomra szóltak, vagy pedig különböző okok miatt nem váltak rendszeressé és folyamatossá. Alapvető változást e téren a hazánkban is bevezetett SOCRATES-programban való részvételi lehetőség hozott. Előzetes tájékozódás, külföldi tapasztalatszerzés, próbapályázat majd konkrét pályázatok révén jutottunk el oda, hogy ma már sokrétű, igen intenzív és várhatóan kölcsönösen előnyös nemzeti kapcsolatrendszert építettünk - építünk ki. Ehhez kapcsolódóan nyújtott hathatós támogatást ebbéli törekvéseinknek az a tény is, hogy 1997 óta iskolánk falain belül működik a világhírű Michelin cég magániskolája, amelyben francia és angol anyanyelvű diákokat külföldi vendégtanárok tanítanak. A magániskola és iskolánk diákjai és pedagógusai között kialakult jó viszony erősítette a nemzetközi kapcsolatépítés terén meglévő szándékainkat.

Képzeletbeli Európa-térképünkön szinte mindegyik égtáji régióban kitűzhetünk egy - esetenként több - kis zászlócskát oda, ahol a velünk kapcsolatban álló intézmény vagy személy nemzetisége él. Északi nyelvrokonaink országában, Finnországban több iskolával (Oului Egyetem Kajaani Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolája, Ristijarvi Komprehhenzív Iskola) és kedves ismerőssel is hagyományosan jó kapcsolata alakult ki iskolánknak. Nyugat-Európában a közép-angliai Manfield (Sherwood Hall School) és a franciaországi Toulouse (Ecole Lyce Montalambert Notre Dame)valamint Le Mans, illetve Feldkirch városok neve mellé kerülnek szimbólikus jelzések. Közép-Európában, Németország nyugati felében Kaiserslauternben (Gymnasium an der Burgstrasse) és a volt NDK délkeleti csücskében fekvo Kamenzben (Lessingschule Atadtliche Gymnasium in Kamenz) vannak partneriskoláink. Dél-Európát jelenleg az olaszországi Tortona (Intstitutó Technico industriale Statale G. Marconi) és legújabban Róma (Instutió Instuzione Via Sommovigo "Salvemini-Lagrange" valamint Institutó Technico Commerciale Statal) is képiseli. Az új, második szakaszába lépett SOCRATES-program keretében körvonalazódni látszik együttmuködésünk spanyolországi (I.E.S. Mediterrano School-Salobrena) és norvég (Tyholme Videregaeende Skole-Kirkebakken 8) iskolákkal is. Természetesen szukebb földrajzi régiónknak, a Kárpát-medencét is érinto régebbi, valamint ujabban alakult országoknak iskolái sem esnek ki látómezonkbol. Jó kollegiállis és partnerkapcsolatot ápolunk pl.: az ukrajnai Ungvár egyik olyan általános iskolájával (Skóla Domaninszkaja Nr. 17), ahol a magyar nyelvet is oktatják.

A különböző szinten kialakult, meglévő, illetve tovább építendő nemzetközi kapcsolataink, természetesen nem önmagukért, és nem is csak egy-egy jól sikerült konkrét program megvalósításáért szerveződnek, hanem többféle módon kapcsolódnak és beépülnek az iskola pedagógiai programjába, az egyes tantárgyak - s elsősorban az idegen nyelvek - oktatásának rendszerébe.

Mivel az iskolánkban öt - angol, német, francia, olasz és orosz-idegen nyelv közül választhatnak a diákok, így a nemzetközi kapcsolatok ápolásának kiemelkedő szerepe van elsősorban az idegen nyelvek hatékonyabb oktatásában. Legfontosabbnak a következő célok megvalósítását tűztük ki a nemzetközi kapcsolataink építése során:

 • Nemzetközi kapcsolataink járuljanak hozzá az adott nyelv és kultúra jobb megismeréséhez, ezzel motiválják az adott nyelvet választó és tanuló diákokat és szüleiket.
 • A külföldi és a magyar pedagógusok egymás munkáját megismerve és segítve legyenek jó követői az adott nyelvet beszélő országoknak és a magyar kultúrának, oktatásnak, az egyes nemzetek jobb megismerésének és megismertetésének.
 • Iskolánk és a különböző külföldi iskolák diákjai közös programjaik segítségével szerezzenek minél nagyobb tapasztalatot és gyakorlatot az idegen nyelvek használatában, a mindennapi nyelvi kommunikációban.
 • Alakítsanak ki barátságokat, ismertessék és ismerjék meg egymás szokásait és hagyományait.

Iskolánk és a partneriskolák fenti közös törekvései jól illeszkednek az Európai Unió oktatási stratégiája egyik leggyakrabban használt kulcsfogalmához, "az oktatás európai dimenziója" tartalmi elemeihez is. E fogalom magába foglalja a közös európai kulturális örökség elfogadását és ápolását, fontos szerepet kap az új generációk európai identitás-érzésének felépítésében, művelődési és oktatási programjaiban. Tekintettel az egységes európai piac és a politikai unió építkezési folyamataira, az oktatás európai dimenziója kiemelt jelentőségu napjainkban. (Az Európai Közösség történetében először az 1992-ben megszületett Maastrichti Szerződés 126. és 127. cikkelyei szabtak konkrét feladatokat a közösség számára az oktatásügy és a szakképzés területén. Ezek világosan leszögezik, hogy az Európai Unió intézményei segítsék és támogassák az egyes tagországok oktatási rendszereiben az oktatás európai dimenziójának elmélyítését.) "Az oktatás európai dimenziója" tehát bizonyos értelemben olyan közösségi vívmánynak tekinthető, amelynek megismerése és értelmezése a csatlakozni kívánó országok számára nélkülözhetetlen.

Az oldal szerkesztés alatt.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel