Bemutatkozás

Kategória: EFOP-3.3.5-17-2017-00069, 2018. április 09., hétfő

Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló „mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg benne, amelynek minden téren a legjobbnak kell lennie. A „mintaiskolával” vagy mai nyelven gyakorlóiskolával szemben a tanárok, a körülmények és a felszerelés tekintetében is magasak a követelmények.

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Eötvös Gyakorlóiskola) megalakulása és az azt követő közel fél évszázados önálló működésével, a hagyomány és a megújulás elemeit ötvözve ma olyan korszerű, 12 évfolyamos közoktatási intézménnyé vált, amely megőrizte versenyképességét a közoktatási intézmények sorában, s mind az iskolaszerkezetet, mind pedig programkínálatát tekintve vonzó alternatívát tud ajánlani az iskolaválasztó diákoknak és szüleiknek egyaránt. Emellett egyben olyan gyakorlóiskolai műhely is, ahol a tanító- és tanárjelöltek életszerű körülmények között, magas színvonalon tudnak felkészülni leendő hivatásuk gyakorlására. A sokszínű képzési paletta és a magas színvonalú oktatás mellett az Eötvös Gyakorlóiskola nagyon fontosnak tartja azt is, hogy az iskola családias szellemű, gyermekbarát intézmény legyen. Olyan iskola, ahol gyerek és szülő egyaránt jól érzi magát, s tudják, azt hogy, az intézményben minden esély megvan a diákok klasszikus értelemben vett értelmi és érzelmi fejlődésére. Az Eötvös Gyakorlóiskola, haladó konzervativizmusként határozza meg ars poeticáját. Az iskola megőrizte a hagyományait és a múltbeli értékeit, ugyanakkor teret enged mindannak, ami napjainkban érdekli a diákokat, és szolgálja fejlődésüket. Arra törekszik, hogy minden tevékenységét a gyerekek okos szeretete hassa át. Ennek érdekében próbálja meglátni és továbbfejleszteni a diákok személyiségének saját értékeit, igyekszik kialakítani azokat az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeket, melyek birtokában nemcsak egyéni boldogságukat tudják megteremteni, hanem egyben szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálják. 

A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő 12 évfolyamos, s az általános iskolai és a nyolc, valamint a négyosztályos gimnáziumi képzést is magába foglaló intézmény nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Az iskolában mindez az emelt szintű programok (matematika, fizika, biológia, kémia, idegen nyelvi képzés, ének-zene, rajz-vizuális kultúra, testnevelés) oktatásában, a csoportos és az egyéni tehetséggondozásban, a diákok versenyeztetésében jelenik meg. Az iskola olyan lehetőséget biztosít az ide jelentkező és itt tanuló gyermekek számára, amely lehetővé teszi az általános iskola első osztályába belépő kisdiáknak, hogy a kisiskolás éveket, az általános iskola felső tagozatát, valamint a nagygimnáziumi időszakot is egy alma materen/campuson belül eltöltve, érettségi után a felnőttkor küszöbét átlépve egyazon intézményben, a Nyíregyházi Egyetem diplomát is szerezzen.

 Az oktatáson túl az Eötvös Gyakorlóiskolában jól kidolgozott módja és gyakorlata van az integrált oktatásnak, a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozásnak. Fontosnak tartjuk az intézményen belül a pedagógiai munkát segítő csoport működésének, melynek része a logopédiai, a pszichológiai és a szociálpedagógiai ellátás, az ifjúságvédelem csakúgy, mint a gyógytestnevelés, valamint a szabadidős programok szervezése.

Az iskola által nyújtott lehetőségeket bővíti a Garabonciás Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel való együttműködés, melynek köszönhetően a diákok néptáncot tanulhatnak, népi és modern hangszerekkel ismerkedhetnek meg vagy éppen az egyetem létesítményeket használva úszni és lovagolni járhatnak. Minden bizonnyal rajtunk kívül, csak kevés iskola rendelkezik saját tulajdonú kulcsos házzal (Boldogkőváralja) vagy például - a Napkori Erdőgazdák Zrt. - vel együttműködve fenntartott - erdei iskolával (Harangodi Erdészeti Erdei Iskola).

Mindezeknek tulajdonítható az Eötvös Gyakorlóiskola tanulólétszámának az elmúlt évtizedekben történt szép ívű gyarapodása. Míg például 1996-ban 653 gyermek tanult az intézmény falai között, addig jelenleg a korábbi létszámnak közel mintegy kétszerese, 1235 diák tanulhat az iskolánkban. A megyeszékhelyen, Nyíregyházán, de talán az egész megyében az Eötvös Gyakorlóiskola 12 évfolyamos intézménye az egyik legnagyobb ilyen jellegű iskola, mely többek között igazolja e forma létjogosultságát, valamint az itt végzett értékelvű nevelőmunka színvonalát.

Az iskola jó hírét, rangját és keresettségét egy olyan intézmény falai között tudjuk megvalósítani, amely az épület adottságait és folyamatosan korszerűsödő tárgyi feltételeit tekintve is arra törekszik, hogy az ide belépőket tiszta, rendezett és esztétikus környezet fogadja, ahol élmény a tanítás és tanulás egyaránt. Ezt pedig egy olyan stabil, életkorát, végzettségét és innovatív szellemiségét tekintve is aktív, alkotó pedagógusokkal és dolgozókkal tudja hosszú távon is garantálni, amelynek munkája középpontjában a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatásának igénye, szándéka, és szeretete áll.

Az Eötvös Gyakorlóiskolában annak közel fél évszázados fennállása alatt sikerült egyéni arculatot tükröző, sokrétű tevékenységet biztosító oktatási műhelyt létrehozni. Az iskola a tanulók által kedvelt, a szülők által elismert, szakmai körökben elfogadott, igényes iskolává vált.

A projekt a Nyíregyházi Egyetem, a Nyíregyházi Egyházmegye, valamint a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye konzorciumában, az általuk fenntartott 3 oktatási intézményben valósul meg összesen 2.400 tanuló, 34 önkéntes, illetve közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diák bevonásával az érintett iskolák pedagógusai aktív szakmai részvételével. A projekt átfogó célja az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.

A projektben résztvevő köznevelési intézmények:

 • Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium;
 • Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög-katolikus Óvoda és Általános Iskola;
 • Szent Anna Katolikus Általános Iskola.

Hosszú távú célok:

 • A projekt keretében megvalósuló fejlesztésen keresztül a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés javítása;
 • A tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése;
 • Az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása;
 • Újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése;
 • A támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése;
 • A heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív nevelés szakmai támogatása;
 • Az élményalapú tanulás módszertani megalapozása, a tanulás közösségi élménnyé formálása, a tanulói közösségépítés;
 • Az élménypedagógiai programok segítsék a tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak megfelelő szintjét a lemorzsolódás értékének csökkentése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

 • Modern napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása az újfajta, nem formális és informális programok tartalmi és koncepcionális kereteinek tesztelésén keresztül;
 • NAT kulcskompetenciák fejlesztése az 1-7. évfolyamos tanulók körében, különös tekintettel a szociális kompetenciákra;
 • A kidolgozott modellprogram tesztelése, az informális és nem formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása;
 • A kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése;
 • A kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése;
 • A szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása;
 • A tanulók kompetenciafejlesztésén, ismeret- és tudásgyarapításán keresztül a hátránykompenzáció elősegítése. 

A projekt keretében a következő tevékenységek valósulnak meg a célok elérése érdekében:

 • Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása;
 • Folyamatos együttműködés az EFOP- 3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével;
 • Felkészítés a pedagógusok, az önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálatos tanulók számára;
 • Szakmai műhelymunka;
 • Szupervízió;
 • A szükséges felszerelés biztosítása (pl. tisztasági csomag) a programban résztvevő tanulóknak;
 • Eszközök és alapanyagok beszerzése a programok megvalósításához;
 • A megvalósult programok szakmai kommunikációja. 

A projekt azonosítója: EFOP-3.3.5-17-2017-00069

A projekt címe: Közösségi élmény alapú tanulás

Elnyert támogatás összege: 80 211 275 Ft

A megvalósítás időtartama: 2018.03.01.-2020.09.30.

Debreceni-Nyíregyházi Egyházmegye

A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) kifejezett szándéka volt az egyházi kormányzati területek alkalmasabb felosztása. Ennek megfelelően a Magyar Püspöki Konferencia fokozatosan és folyamatosan hozzálátott az egyházi tartományok és az egyházmegyék új elrendezésének megállapításához. Ennek hozományaként II. János Pál pápa 1993 május 31-én a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójával megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. Az újonnan megalapított püspökség székesegyháza a Debrecenben épült Szent Anna tiszteletére felszentelt templom, míg a társszékesegyháza Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt plébánia-templom lett. Az új egyházmegye első ordináriusa (püspöke) Bosák Nándor a kinevezését 1993. május 31-én kapta meg. Ezt követően, ugyanebben az évben június 15-én szentelték püspökké Debrecenben. Az új egyházmegyét Szent László királyunk oltalmába helyezték, így Ö lett az új alapítás védőszentje. Miután Bosák Nándor 75. életévét betöltötte. 2015. szeptember 21-én Ferenc pápa elfogadta lemondását és az egyházmegye második püspökének Palánki Ferenc korábbi egri segédpüspököt nevezte ki.

Az egyházmegye területét a Szabolcsi és a Bihari Főesperesség fedi le. A Főesperességek területén helyezkednek el az esperesi kerületek. A szabolcsi részen a kisvárdai-polgári-nyíregyházi-nagykállói és a szatmári, míg a bihari részen a debreceni és a berettyóújfalui esperesi kerületek működnek.

Az egyházmegye 56 plébániáját 87 paptestvér látja el szolgálatával. Közülük 11 fő nyugdíjas, míg 76 fő aktív szolgálatot teljesít. 5 szerzetes paptestvér is részt vesz az egyházmegye életében, akik a plébániavezetés mellett a betegellátásban és az ifjúságnevelésben vállalnak szolgálatot. A férfi szerzetesrendek mellett a szerzetesnővérek jelenléte is hatásos segítség, akik 41-en szintén az oktatásban és a betegellátásban jeleskednek.

Az egyházmegye katolikus iskolákkal, diákotthonokkal és kollégiumokkal büszkélkedhet. Debrecenben működik a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Továbbá ugyanez a város ad helyet a Szent József Gimnáziumnak és Kollégiumnak. A felsőoktatásban tanuló fiataloknak kínál lehetőséget a Szent László Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Fiúkollégium. Hasonló védőszent oltalmazza Kisvárdán a Szent László Katolikus Szakközépiskolát, Kollégiumot és Óvodát. Nyírteleken a Szent Anna Katolikus Általános Iskola található, végezetül Nyíregyháza városában is található a tanulási lehetőség, aminek a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium biztosít helyet.

Az egyházmegyében szociális segítségnyújtás is található, melyet a helyi, illetve egyházmegyei Karitász működtet eredményesen.

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola - Újfehértó

Az intézmény alapítója és címe:

Hajdúdorogi Egyházmegye 4403 Nyíregyháza Bettién Gábor u 5

Az intézmény fenntartója és címe:

Nyíregyházi Egyházmegye 4400 Nyíregyháza Bettién Gábor u 5

Az intézmény névé:

Istenszülő Óltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény OM azonosítója:

201199

Az intézmény székhelye:

4244 Újfehértó. Széchenyi út 3

Az intézmény telephelye:

Oltalom Óvoda Intézményegység 4244 Újfehértó, Mártírok u. 19.

Az intézmény adószám*

18819432-2-15

Az intézmény típusa:

Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény óvoda, általános iskola

Az Intézmény munkarendje:

Nappali rendszerű

Az Intézmény évfolyamainak száma:

Általános iskolai nevelés-oktatás: 8 évfolyam

4244 Újfehértó, Széchenyi út 3. sz. alatti szákhelyen: 304 fő
általános iskolai nevelés-oktatás a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása.

Oltalom Óvoda Intézményegység – 4244 Újfehértó, Mártírok út 19. sz. alatti telephelyen: 120 fő
óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése-oktatása.

Szent Anna Katolikus Általános Iskola - Nyírtelek

Nyírtelek oktatási intézményei többször átszerveződtek az elmúlt évek során: évtizedekig két önálló általános iskolája volt a településnek, majd Nyírteleki Általános Művelődési Központtá alakultak át 2004. július 1-jén. 2013.január 1-jén a Nyírteleki ÁMK megszűnt, s létrejött a Nyírteleki Általános Iskola oly módon, hogy a korábban Hermán Ottó Általános Iskolának nevezett intézmény épülete ad otthont az alsó tagozatnak, a régi Királytelek Általános Iskolában pedig a felső tagozat működik. Az intézmények működtetését 2017. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át.

2017. szeptember 1-jétől azonban egyházi fenntartású intézményként működik az iskola, fenntartója a Debreceni-Nyíregyházi Egyházmegye.

Egy intézmény - egy tantestület két épületben, amelyek távolsága is jelentős, hisz a település két különböző részén találhatók. Mindez speciális megoldásokat kíván a munkaszervezéssel, tantárgyfelosztással kapcsolatosan. A gyerekek nagy része küzd hátrányos helyzettel, ún. " bejáró" tanulók. Az iskola pedagógiai alapelveit is meghatározzák a társadalmi igények-körülmények, a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel