A projekt és eredményeinek bemutatása

Kategória: Erasmus+, 2022. december 20., kedd

A pályázat típusa: KA210-SCH - Kisléptékű partnerségek a köznevelés területén

A projekt címe: Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus

A projekt időtartama 18 hónap, amely 2022. szeptember 1-től kezdődik és 2024. február 29-én végződik.

A projekt egyösszegű támogatása 60 000,00 €

Résztvevő intézmények:

  • Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Magyarország (koordinátor intézmény)
  • Liceul Tehnologic Baroti Szabo David Románia

Az erdei iskola és aktív turisztikai modellprogram céljai a környezeti nevelés, a természettudományos ismeretterjesztés, a képességek, készségek, jártasságok fejlesztése, az aktív cselekvésen alapuló ismeret- és élményszerzés, valamint az életviteli orientáció.

"Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban" tanítási-tanulási stratégia, melynek során cél a tanulói státuszkezelés és a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulócsoport nevelésének oktatásának sikeres megszervezése erdei iskolai környezetben, az inklúzió támogatása érdekében.

A projekt színes és változatos program lehetőségét kínálja az erdei iskola és aktív turisztikai modellprogram 9. és 10. évfolyamos tanulók számára, a természettudományok és az aktív turisztika témákban.

Jelen projekt a 9. és 10. évfolyamos korosztályra koncentrált, akik az erdei iskola és aktív turisztikai program résztvevői voltak.

A partnerség intézményeinek pedagógusai, pedagógiai tevékenységükkel kidolgozták és tesztelték, értékelték és kommunikálták a természettudományos kompetencia élményalapú fejlesztésének lehetőségeit az erdei iskolai környezetben.

Az összeállított modellprogram tesztelésére, kipróbálására a partnerintézményekben 9. és 10. évfolyamos tanulók és osztályfőnökeik bevonásával került sor.

Az osztályfőnökök segítségével tájékoztatást kaptak a tanulók és a szülői közösség a modellprogram elkészüléséről, és a tesztelésben való részvétel lehetőségéről. A diákok és a szülők is támogatásukról biztosították a projektmenedzsment tagjait, így a technikai előkészületek után sor került az összeállított szakmai anyag megismerésére, a modellprogram kipróbálására.

A földrajz, kémia és fizika program tesztelésére Magyarországon (Harangodi Erdészeti Erdei Iskola), a biológia program tesztelésére Romániában (Székelyföld, Erdővidék) került sor természetközeli környezetben a környezetvédelmi hetek keretében.

Eredményeink – a kidolgozott modellprogram:

Modellprogram 9.

Modellprogram 10

Tervezetek:

Tervezetek diff. fejlesztésre 9. évfolyam

Tervezetek diff.fejlesztésre 10. évfolyam

Feladatlapok:

Fizika program feladatlapjai 9. évf

Fizika program feladatlapjai 10. évf

Feladatlapok 9. évf. kémia

Feladatlapok 10. évf. kémia

Feladatlapok 9. évf. biológia

Feladatlapok 10. évf. biológia

Feladatlapok 9. fizika

Feladatlapok 10. fizika

 

Magyar brossúra

Project and its results presentation

Type of grant: KA210-SCH - Small-scale partnerships in the field of public education

Project title: Experiential pedagogy, forest school, and active tourism

The project duration is 18 months, starting from September 1, 2022, and ending on February 29, 2024.

Total grant for the project: €60,000.00

Participating institutions:

  • Nyíregyházi University Eötvös József Practice Primary School and High School, Hungary (coordinating institution)
  • Liceul Tehnologic Baroti Szabo David, Romania

The objectives of the forest school and active tourism model program are environmental education, dissemination of natural science knowledge, development of skills and competencies, experiential learning based on active action, and lifestyle orientation.

The "Differentiated Development in Heterogeneous Student Groups" teaching-learning strategy aims to successfully organize education for heterogeneous student groups in terms of knowledge and socialization in a forest school environment to support inclusion.

The project offers a variety of programs for 9th and 10th-grade students in the forest school and active tourism model program covering natural sciences and active tourism topics.

This project is focused on the 9th and 10th-grade age group who participated in the forest school and active tourism program.

The educators of the partnership institutions developed, tested, evaluated, and communicated the possibilities of experiential development of natural science competence in the forest school environment through their pedagogical activities.

The compiled model program was tested and piloted with the involvement of 9th and 10th-grade students and their class teachers in the partner institutions.

With the assistance of class teachers, students and the parent community were informed about the development of the model program and the opportunity to participate in testing. Students and parents also supported project management members, and after technical preparations, the compiled professional materials were introduced, and the model program was tested. The geography, chemistry, and physics programs were tested in Hungary (Harangodi Forest School), and the biology program was tested in Romania (Szeklerland, Erdővidék) in a natural environment during environmental weeks.

Results:

Grade 9.pdf

Grade 10.pdf

 

english

Prezentarea proiectului și a rezultatelor sale

Tipul de grant: KA210-SCH - Parteneriate la scară mică în domeniul educației publice

Titlul proiectului: Pedagogia experiențială, școala din pădure și turismul activ

Durata proiectului este de 18 luni, începând cu 1 septembrie 2022 și încheindu-se la 29 februarie 2024.

Grantul total pentru proiect: 60.000,00 €

Instituțiile participante:

  • Școala primară și liceul de practică Eötvös József de la Universitatea din Nyíregyháza, Ungaria (instituția coordonatoare)
  • Liceul Tehnologic Baroti Szabo David, România

Obiectivele programului model de școală din pădure și turism activ sunt educația ambientală, diseminarea cunoștințelor științifice naturale, dezvoltarea abilităților și competențelor, învățarea experiențială bazată pe acțiune activă și orientarea către stilul de viață.

Strategia de predare-învățare "Dezvoltare diferențiată în grupuri heterogene de elevi" vizează organizarea cu succes a educației pentru grupurile heterogene de elevi în ceea ce privește cunoștințele și socializarea într-un mediu de școală din pădure pentru a sprijini incluziunea.

Proiectul oferă o varietate de programe pentru elevii de clasa a IX-a și a X-a în cadrul programului model de școală din pădure și turism activ care acoperă teme de științe naturale și turism activ.

Acest proiect este concentrat pe grupa de vârstă a elevilor de clasa a IX-a și a X-a care au participat la programul de școală din pădure și turism activ.

Educatorii instituțiilor partenere au dezvoltat, testat, evaluat și comunicat posibilitățile de dezvoltare experiențială a competenței științifice naturale în mediul școlii din pădure prin activitățile lor pedagogice.

Programul model compilat a fost testat și pilotat cu implicarea elevilor de clasa a IX-a și a X-a și a profesorilor lor de clasă din instituțiile partenere.

Cu ajutorul profesorilor de clasă, elevii și comunitatea părintească au fost informați despre dezvoltarea programului model și despre oportunitatea de a participa la testare. Elevii și părinții au sprijinit, de asemenea, membrii echipei de management a proiectului, iar după pregătirile tehnice, materialele profesionale completate au fost aduse la cunoștință, iar programul model a fost testat. Programele de geografie, chimie și fizică au fost testate în Ungaria (Școala din pădure Harangodi), iar programul de biologie a fost testat în România (Ținutul Secuiesc, Erdővidék) într-un mediu natural în cadrul săptămânilor de mediu.

Rezultate:

Clasa a 9-a

Clasa 10

 

román
Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel